Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs vid de kyrkliga valen, som äger rum vart fjärde år. Den 17 september 2017 hölls det senaste kyrkovalet.

Brännkyrka församlings kyrkofullmäktige har 25 ledamöter, och sammanträder vanligtvis två gånger om året. Vid höstsammanträdet fastställer man kyrkorådets förslag till budget för det kommande året, vid vårsammanträdet godkänner man årsredovisning och verksamhetsberättelse för föregående år.

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige, med kyrkoherden som självskriven ledamot. Kyrkorådet fungerar som församlingens ”regering”. Kyrkorådet och kyrkoherden ansvarar tillsammans för församlingens verksamhet, där de grundläggande uppgifterna är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Kyrkorådet har elva ledamöter, kyrkoherden inräknad, och elva ersättare. Rådet sammanträder ungefär en gång per månad, och fattar beslut i alla löpande ärenden för verksamheten. Kyrkorådets ordförande är Kekke Waltersson (S). Ärendena bereds i det så kallade beredningsutskottet, som leds av kyrkorådets ordförande.

Alla förtroendevalda tillhör olika nomineringsgrupper, som ungefär motsvarar partier inom politiken. Här kan du se mandatfördelningen i kyrkofullmäktige, enligt resultatet från kyrkovalet 2017.

Kyrkorådet sammanträder under 2020
Måndagarna 27 januari, 24 februari, 23 mars, 20 april, 18 maj, 31 augusti, 28 september, 26 oktober samt 30 november kl. 19.00 i Johannessalen, Brännkyrka församlingshem.

 

Kyrkofullmäktige sammanträder under 2020
Onsdag 3 juni och onsdag 11 november kl. 19.00 i Salomosalen, Brännkyrka församlingshem. I junimötet avhandlas bland annat bokslut 2019, och i novembermötet är budget 2021 ett av ärendena. Handlingar finns att tillgå på församlingsexpeditionen inför respektive tillfälle. Kyrkofullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.