Borgerligt alternativ är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp, en följd av att kyrkan skildes från staten år 2000. Engagemanget för kyrkan är det som avgör i första hand, inte någon partibok.

Vad vi vill arbeta för i Brännkyrka församling under kommande mandatperiod:

• Pröva möjligheten att utifrån församlingens långsiktiga ekonomiska plan genomföra en ansvarsfull sänkning av kyrkoavgiften.
• Ge verksamheten möjlighet till prioriterade satsningar för kraftfulla steg ut ur coronapandemins svåra situation, för ett målinriktat återställande av kyrkolivet.
• Vitalisera församlingens internationella samarbete mellan kyrkor och organisationer för effektivare katastrofinsatser, utvecklings- och påverkansarbete.
• Undersöka församlingens möjligheter till ett fördjupat engagemang i äldreomsorgen.
• Utveckla möjligheterna med digitala gudstjänster.

Vad vi vill arbeta för i stiftet och kyrkomötet under kommande mandatperiod:

• Värna församlingarnas oberoende och självständighet. Centralisering som ett egenvärde ska motverkas. Församlingen ska bedriva en ansvarsfull ekonomisk förvaltning.
• En av församlingens viktigaste uppgifter är att genom dop och konfirmation stärka kunskapen om vår kristna historia i Sverige och kyrkans roll i samhället som den kulturoch traditionsbärare kyrkan är.
• Medverkan av volontärer ska öka. En omfattande diakoni behövs för att bryta ensamhet, motverka psykisk ohälsa och vara ett stöd för människor vid kriser.
• Bevara och vårda Svenska kyrkans historiska värden och rika kulturarv.
• Upprätthålla kyrkliga traditioner som dop, bröllop och begravning i samhället och uppmuntra alla, såväl unga som äldre, att ta del av det rika utbud av verksamheter som erbjuds inom kyrkans församlingar.
• Församlingarna ska ha ett starkt fokus på barn och unga samt fortsatta breda satsningar på konserter med musik i olika genrer och körsång.

Besök vår webbplats för mer information: www.borgerligtalternativ.nu

Fotnot: Den lokala nomineringsgruppen har formulerat materialet ovan. Alla nomineringsgrupper har fått samma maxutrymme text till förfogande.

Hjärtefrågan

För den medlem som vill rösta i kyrkovalet kan det trots allt vara svårt att se de stora skillnaderna mellan nomineringsgrupperna. Ni vill alla att kyrkan ska vara en viktig arena och mötesplats. Så! Spelar det någon roll vilken grupp man röstar på? Vad är er absoluta hjärtefråga?

Svenska kyrkan är en omistlig del av civilsamhället och har under livets alla skeden verksamheter från krishantering till frivilligt volontärarbete. Hjärtefrågan för Borgerligt alternativ är engagemanget för en kyrka på ett sluttande plan. Vi ser allvarligt på det minskande medlemstalet och färre deltagare i ungdomsgrupperna. Kyrkans verksamhet behöver uppvärderas. Vi tar ansvar när de partipolitiska grupperingarna saknar svar på kyrkans utmaningar.