MPSK De Gröna är en fristående nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan. Vi utgår från att Gud skapat människorna till aktiva och skapande varelser som vill och kan ta ansvar. Som individer och grupp har vi ett ansvar som sträcker sig utöver oss själva. Vår ideologi vilar på en trefaldig solidaritet:

– Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet.
– Solidaritet med kommande generationer.
– Solidaritet med alla människor.

I denna helhetssyn spelar den andliga dimensionen en viktig roll.

Vi vill att människor ska mötas i kyrkan över olika gränser så att fördomar bryts ner. Kyrkan ska, som sin Herre Jesus Kristus, möta och hjälpa samhällets mest utsatta.

Alla bör under någon del av livet ta möjligheten att arbeta med ett förtroendeuppdrag. Kyrkovalets rösträttsålder på 16 år är glädjande.

Vi Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna har uppfattningen att det i huvudsak är samhället som skapar handikapp. Det är den otillgänglighet vi skapar som är det verkliga hindret för vissa människor och inte enskildas funktionsvariationer. Miljöpartisters motstånd mot rasism och annat förtryck är väl känt – rätten att söka och få asyl är grundläggande. Vi vill motarbeta främlingsfientliga strömningar i samhället genom att visa att alla är välkomna och inkluderade i kyrkans arbete. Den kristna tron har en självklar plats i samhällsdebatten när det gäller rättvise- och jämlikhetsfrågor. Brännkyrka församlings verksamheter med musik, dop, vigslar, barn- och ungdomsgrupper är viktiga mötesplatser och vi vill arbeta för att detta ska få fortsätta och utvidgas till fler områden. Vi vill att kyrkan ska synas ute i samhället med aktiviteter där många samlas, till exempel vid Älvsjö station.

Livet är ett ständigt under. Hopp och möjligheter finns i att kärleken till livet är större än likgiltigheten. Vägen till framtiden går genom människors hjärtan. Tillsammans och med mod, kraft och vilja skapar vi en framtid och ett bra liv för våra barn och barnbarn. Välkommen att ge oss ditt stöd.

Besök vår webbplats för mer information: www.mpsk.se

Fotnot: Den lokala nomineringsgruppen har formulerat materialet ovan. Alla nomineringsgrupper har fått samma maxutrymme text till förfogande.

Hjärtefrågan

För den medlem som vill rösta i kyrkovalet kan det trots allt vara svårt att se de stora skillnaderna mellan nomineringsgrupperna. Ni vill alla att kyrkan ska vara en viktig arena och mötesplats. Så! Spelar det någon roll vilken grupp man röstar på? Vad är er absoluta hjärtefråga?

Barnen är viktiga i församlingens diakoni, barnverksamhet och gudstjänstliv. Jesus betonar i evangelierna att barnen ska få komma till honom, och tas på allvar i den kristna gemenskapen. Vi vill att barnen ska få komma till tals och medverka i gudstjänster, i sång och musik, processioner och ta upp kollekt. FN:s barnkonvention, som är svensk lag sedan 2020, ska vara styrande för hur församlingen bemöter och tar emot barnen.